Ansvar för underhåll

Ansvar för underhåll

I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. I föreningens stadgar anges vem som bär ansvar för vad. På denna sida återger vad som står i stadgarna, men det är stadgarna som gäller om det skulle vara svårt att tolka.

Mer om ansvarsfördelning

I stadgarna och speciellt 26 § - 33 § finns reglerna för ansvar och skyldigheter.

32 § handlar om underhållsskyldighet och texten nedan förklarar hur det ska tolkas

Bostadsrättshavaren har nyttjanderätten till sin lägenhet. Föreningens mark, hus och därmed också de enskilda lägenheterna, ägs dock av bostadsrättsföreningen. Utan särskild lag och stadgebestämmelse skulle det därför vara bostadsrättsföreningens uppgift, att svara för underhållet av såväl lägenheterna som övriga utrymmen i huset. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att ’hålla det inre av lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick’ är att han dels skall vidta de reparationer som behövs och dels svara för kostnaderna för åtgärderna.

Bostadsrättshavaren är alltså skyldig att på egen bekostnad ombesörja tapetsering, målning och andra reparationer. Vad som är att betrakta som ’gott skick’ preciseras inte i lagen eller i bostadsrättsföreningens stadgar. Frågan får bedömas efter en allmän värdering med hänsyn till husets ålder mm. För samtliga byggdelar, utrustning, installationer mm, som föreningen enligt §32 ansvarar för, gäller att föreningen svarar för enheter inom ramen för originalutförande, dvs den grundstandard lägenheten hade då huset byggdes (eller byggdes om). Allt därutöver svarar medlemmen för.

Ansvar efter egen ombyggnad

För inredningsval utöver originalutförande i samband med nybyggnad (och ombyggnad) svarar medlemmen. Om medlemmen byter ut enheter, där föreningen delvis ansvarar för underhållet -- t ex tvättställ med blandare -- bör detta ske i samråd med styrelsen. Jämför §27 som slår fast att bostadsrättshavaren inte får företa avsevärd förändring i lägenheten utan att först ha fått styrelsens medgivande. På följande sidor finns en förteckning över byggnadsdelar, inredning och utrustning samt åtgärder som bostadsrättshavaren respektive bostadsrättsföreningen i tillämpliga delar ansvarar för.

Fördelning av ansvar

Namnlöst kalkylark